چهارشنبه ، 07 خرداد 1399
کمينه   
Enter Title

معرفي اعضا گنبد سلطانيه

مدیرداخلی مجموعه

 

- احمد رحمانی        کارشناس باستان شناسی

حفاظت و مرمت تزئینات

- پروانه عسگری             کارشناس ارشد مرمت تزئینات

- پروانه اولیایی               کارشناس ارشد مرمت بنا و بافت تاریخی

- محمد مرادی شورچه    کارشناس طراحی فرش

- سید باقر ایثاربخش         کمک مرمتگر تزئینات

 

معرفی، مستند سازی، حفاظت و مرمت

- سجاد جعفری     کاردانی معماری سنتی و گرافیست

- سهیلا رستمی    کارشناس مدیریت امور فرهنگی

 

حفاظت و مرمت بنا

- عباس شمشیری         کارشناس باستان شناسی

- فرامرز نجفی دهجلالی    مرمتگر بنا

- عباس بهرامی              کمک مرمتگر بنا

 

پژوهش و حفاظت و مرمت

- محی الدین مافی       کارشناس ارشد باستان شناسی

- ناصر قاسملو             کارشناس باستان شناسی

 

رهنمایان حفاظت ومرمت

- علی کردعلیوند      کارشناس ارشد تاریخ

- زهرا محمدی         کارشناس ارشد زبان انگلیسی

- فریبا حیدری          کارشناس حسابداری دولتی   

- حسین حیدری       دیپلم

محمد حسین زمانی  دیپلم

-فضایل قاسمی         دیپلم

 

تولید مصالح سنتی حفاظت و مرمت

- محمد کلانتری

- حیدر نوروزی

- جمشید اسدی

 

 

پشتیبانی حفاظت و مرمت محوطه

- احمد رحمانی         کارشناس باستان شناسی

- امیرعلی ایاسه

- فتحعلی زرده

- محمد اکبری

-روح اله رجبی

- جعفر نوروزی

 

حفاظت مجموعه

- داود علیوردبیگی

- سید صادق ایثاربخش

- رحمان زمانی

- سید سعید صفوی

- نواب هادی

- قدرت اله آقایاری

- حسین حیدری (علی)

- رجب علی یادگاری

- جلال گلمحمدی