چهارشنبه ، 07 خرداد 1399
کمينه   
 
تمام آلبوم ها » گزارش تصویری از فعالیت های گنبد » جلسه "احیا چمن سلطانیه" با حضور مدیرکل میراث فرهنگی زنجان، فرماندار سلطانیه و مدیر گروه علوم کمیسیون جستجو برچسب 
  مشاهده اندازه واقعي تصوير 6 از 23
« قبلي جلسه "احیا چمن سلطانیه" با حضور مدیرکل میراث فرهنگی زنجان، فرماندار سلطانیه و مدیر گروه علوم کمیسیون
بعدي »
جلسه احیا چمن سلطانیه با حضور مدیرکل میراث فرهنگی زنجان، فرماندار سلطانیه و مدیر گروه علوم کمیسیون
« قبلي بازگشت به مبدا بعدي »