جمعه ، 06 مرداد 1396
 

بازدید معاونت محترم میراث فرهنگی کشور

 

 دکتر طالبیان معاونت محترم میراث فرهنگی به اتفاق هیأت همراه در روز سه شنبه مورخ 1393/11/21 از مجموعه میراث جهانی گنبد سلطانیه بازدید به عمل آوردند. درادامه از اقدامات انجام گرفته برای ساماندهی محوطه مجموعه وبرنامه های آتی جهت اجرا ، توضیحات لازم توسط کارشناسان به ایشان وهیات همراه داده شد. همچنین دکتر طالبیان از داخل گنبد وکارگاه های حفاظت ومرمت درحال فعالیت  بازدید بعمل آوردند که در مورد کارهای انجام گرفته وبرنامه های آتی حفاظت ومرمت توضیحات لازم ارائه گردید.