دوشنبه ، 25 تير 1397
تغییر ورودی

 

در سال 1393

 ورودی محوطه ارگ سلطانیه به ضلع شمالی (ورودی اصیل تاریخی) تغییر یافت

به دنبال اتمام عملیات فاز 1 ساماندهی محوطه ارگ سلطانیه با رویکرد احیاء دروازه اصیل ارگ واقع در ضلع

شمالی و مسیرهایمرتبط با ورودی محوطه ارگ سلطانیه در سال 1393 به ضلع شمالی تغییر یافت.