يکشنبه ، 29 مرداد 1396
آشنایی با پایگاه

بنای گنبد سلطانیه در سال 1310 هجری شمسی به شماره ثبت 166 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است  و در سال 1384 هجری شمسی به شماره 1188 در فهرست میراث جهانی ثبت گردید

فعالیتهای حفاظتی و مرمتی مجموعه از همان ابتدای ثبت ملی شروع شده  است

مدیران 25 سال اخیر مجموعه :

 ·        دکتر علیرضا رازقی مدیر فعلی مجموعه

·        مهندس «محمد حسن محب علی»  دهه 80 (ه.ش)

·          دکتر «علی اصغر میرفتاح»  دهه 70 (ه.ش)

·        مهندس «مهدی مجابی»  دهه 60 (ه.ش)