چهارشنبه ، 07 خرداد 1399
آشنایی با پایگاه

بنای گنبد سلطانیه در سال 1310 هجری شمسی به شماره ثبت 166 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است  و در سال 1384 هجری شمسی به شماره 1188 در فهرست میراث جهانی ثبت گردید

فعالیتهای حفاظتی و مرمتی مجموعه از همان ابتدای ثبت ملی شروع شده  است

مدیران 25 سال اخیر مجموعه :

.         ميرموسي انيران مدير فعلي پایگاه از سال 95 تاکنون

.            مهندس يحيي رحمتي از سال 93 الي 95

.              علیرضا رازقی از سال 89 الی 92

 

·             مهندس «محمد حسن محب علی»  دهه 80 (ه.ش)

·             دکتر «علی اصغر میرفتاح»  دهه 70 (ه.ش)

·             مهندس «مهدی مجابی»  دهه 60 (ه.ش)